View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Dec 16, 2017 11:11 amReply to topic  [ 242 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Next
 Aseiden täyskiellon etenemisen seurantalanka 
Author Message

Joined: Sun May 10, 2015 9:32 am
Posts: 686
Tuntuu olevan EU:lla tavoitteena kiristää aselakeja niin, että jäljellä on aseita vain poliiseilla ja rosvoilla. En pidä tästä, mutta demokraattisessa valtiossa vaikuttaminen tulee kuitenkin tehdä demokratian keinoin, eikä valittamalla verkossa, uhkailemalla ketään tai kiroilemalla yksinään.

Tästä syystä tehdään tähän yhteydeen aseuutisten seurantalanka, jonka aitoon internet-tyyliin nimesin hieman provokatiivisesti.

Paljon on ollut asiaa aseiden kiellosta. Jussi Halla-Aho on kertonut asiasta laadukkaasti esimerkiksi Suomen asehistoriallisen seuran sivuilla.
(http://www.suomenasehistoriallinenseura ... ewsDetail/)

Quote:
Jussi Halla-aho
Euroopan parlamentin jäsen

European Parliament
WIB 04M107
60 rue Wiertz
B-1047 Brussels

Brysselissä 16.11.2015
Ajankohtaiskatsaus tuliasedirektiivin uudistamishankkeisiin

Tiedotusvälineet kertoivat aiemmin syksyllä, että EU:n komissio on valmistelemassa esitystä ampuma-asedirektiivin muuttamisesta. Sisäministeriön julkisuuteen antamien tietojen mukaan esitykseen sisältyisi mm. joidenkin tai kaikkien itselataavaa kertatulta ampuvien (eli puoliautomaattisten) kiväärien siviiliomistuksen kieltäminen sekä internetissä tapahtuvan aseiden ja niiden osien myynnin lopettaminen.

Tiedot ovat herättäneet huolta, sillä puoliautomaattisia kivääreitä käytetään paitsi eräissä suosituimmista urheiluammuntalajeistamme myös sovelletussa reserviläisammunnassa (SRA), joka on reserviläisten omaehtoista ja -kustanteista ampumataidon ylläpitoa. Nettikaupan kieltäminen taas synnyttäisi hyvin vaikeita tilanteita Suomen kaltaisessa maassa, jossa etäisyydet myyjän ja asiakkaan välillä ovat usein hyvin pitkiä.

Harrastajien keskustelupalstoilla on vallinnut jonkinasteinen paniikkitunnelma, ja olenpa kuullut lupaviranomaistenkin joillakin poliisilaitoksilla kertoneen asiakkaille, ettei puoliautomaattisiin aseisiin kannata enää hakea lupia, koska EU kieltää ne kohta.

Olen saanut ihmisiltä paljon tiedusteluja tähän aiheeseen liittyen, mutta en ole halunnut ryhtyä kommentoimaan komission esitystä pelkkien huhujen ja hajatietojen varassa. Kokoustin torstaina 12.11. ymmärtääkseni asiasta hyvin perillä olevan komission virkamiehen kanssa. Keskustelun ja saamani materiaalin perusteella näyttää siltä, että jopo on lähtenyt keulimaan sisäministeriön virkamiehillä, etenkin kansliapäällikkö Päivi Nergillä, eikä tilanne ole niin paha kuin voisi kuvitella. Selostan seuraavassa komission "tiekartta-paperin" sisältöä.

Tausta

EU-maiden kansallisia ampuma-aselainsäädäntöjä ohjaa vuonna 1991 voimaan tullut ja vuonna 2008 muutettu tuliasedirektiivi (91/477). Lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen nähtiin aikanaan välttämättömäksi, koska sisärajojen valvonnasta ja tullitarkastuksista luovuttiin. Direktiivi oli kuitenkin hyvin ylimalkainen ja tulkinnanvarainen, eikä tavoitetta eli aselakien harmonisoitumista saavutettu. Ase, joka on sallittu yhdessä jäsenmaassa, voi olla kielletty toisessa. Ase, joka on luvanvarainen yhdessä jäsenmaassa, voi olla ilmoituksenvarainen toisessa. Aseiden merkinnät ja deaktivointistandardit vaihtelevat jäsenmaasta toiseen, eivätkä kansalliset tietokannat keskustele keskenään.

Tämä kirjavuus, yhdistettynä rajojen valvomattomuuteen ja ihmisten vapaaaseen liikkumiseen, luo porsaanreikiä, joita rikolliset voivat käyttää ja käyttävät hyväkseen. Ainakin osassa tänä vuonna tehdyistä islamistisista terrori-iskuista (Pariisi, Kööpenhamina, Thalys-juna, uudelleen Pariisi) käytettiin AK-47-rynnäkkökiväärejä, jotka oli koottu eri maissa eri tavoin deaktivoiduista aseista kannibalisoiduista osista, tai entisiä sotilasaseita, jotka oli konvertoitu sarjatulitoimisista puoliautomaattiksi, myyty sellaisina laillisesti siviilimarkkinoilla, ja myöhemmin muutettu laittomasti takaisin täysautomaattisiksi.

Esitettävät toimet

Kuten edellä sanoin, muutospaine on osittain kumuloitunut viimeisten 24 vuoden aikana ja liittyy kansallisten lainsäädäntöjen kirjavuuteen. Tarvetta on esimerkiksi aseluvan saamisen edellytysten sekä asekategorioiden harmonisointiin. (Suomalainenkin harrastaja on varmasti sitä mieltä, että esimerkiksi sellaiset kansalliset kummajaiset kuin "muu ase"- ja "taskuase"-kategoriat voitaisiin vähitellen kuopata.) Erilaiset aselainsäädännöt ja epäsymmetriset ja toisistaan eristetyt kansalliset tietokannat tekevät myös rajat ylittävästä laillisesta asekaupasta ja aseiden siirtämisestä hyvin byrokraattista, mikä sotii sisämarkkinoiden periaatteita vastaan.

Komissiossa tiedostetaan, että direktiiviä ei voida uudistaa eikä kansallisia aselakeja harmonisoida nopealla aikataululla ja ilman perusteellisia vaikutusarvioita. Täsmälliset suunnitelmat ja vaikutusarviot on tarkoitus tehdä vuoden 2016 aikana. Toisaalta niin komissiossa kuin neuvostossa pidetään välttämättömänä puuttua pikaisesti niihin porsaanreikiin, joita terroristit ovat tämänkin vuoden aikana menestyksekkäästi käyttäneet hyväkseen. Sitä vaihtoehtoa, että ei tehtäisi mitään, ei tällä hetkellä ole.

Toimenpiteet jaetaan tämän vuoksi pikaisesti toteutettaviin muutoksiin, joista annetaan esitykset jo ensi vuoden alussa, ja joita pidetään siinä määrin vähäisinä, ettei niiden katsota vaativan perusteellisia vaikutusarvioita, sekä pitkän aikajänteen kehityshankkeisiin, joita kuvasin toiseksiedellisessä kappaleessa. Listaan seuraavaksi komission paperissa esitetyt pikaiset muutosesitykset.

1) Merkinantoaseiden ("signal and alarm weapons") sisällyttäminen direktiivin piiriin

Tällä halutaan luoda yhteiset tekniset kriteerit sille, mikä on merkinantoase.

2) Yhteiset säännöt aseiden ja niiden osien merkinnöistä

Voimassa oleva direktiivi vaatii jäsenmaita varmistamaan, että kaikki markkinoilla olevat aseet on joko varustettu merkinnöin ja rekisteröity tai pysyvästi deaktivoitu. Se, mitkä osat on merkitty, ja mitkä osat katsotaan "oleellisiksi" ("essential components"), vaihtelee kuitenkin huomattavasti.

3) Aseiden etämyynnin rajoittaminen

Komissio esittää, että aseiden ja niiden osien etämyynti (erityisesti internetissä) kiellettäisiin muilta kuin laillistetuilta asekauppiailta ja välittäjiltä.

4) "Demilitarisoitujen" aseiden kielto

Kansallisilla viranomaisilla on selkeää näyttöä siitä, että puoliautomaattisiksi muunnettuja aseita ja muutettu uudelleen sarjatulitoimisiksi, ja että tällaisia aseita on päätynyt rikollisten ja terroristien käyttöön. Komissio ehdottaa, että aiemmin sarjatulitoimisten puoliautomaattisten aseiden myynti kiellettäisiin.

5) Yhteiset deaktivointisäännöt ja A-kategoriaan kuuluneiden deaktivoitujen aseiden kielto

Komissio esittää yhteisiä ja tiukkoja ("stringent") ohjeita ampuma-aseiden deaktivoinnille. Lisäksi esitetään, että A-kategoriaan (lähinnä sarjatuliaseet) kuuluvien deaktivoitujen aseiden siviiliomistusta rajoitettaisiin. Pohdinnassa on kaksi vaihtoehtoa:

a) Täyskielto, poikkeuksena museot ja vastaavat entiteetit.

b) Näihin aseisiin voisi saada erityisistä syistä (kuten keräilyperusteella) luvan samoilla edellytyksillä kuin toimiviin A-kategorian aseisiin.

6) Tietojärjestelmien harmonisointi ja tiedonvaihto

Nykyinen direktiivi edellyttää, että jäsenmailla on vuoden 2014 loppuun mennessä sähköinen rekisteri aseista ja niiden omistajista. Tämä tavoite on saavutettu. Rekisterit eroavat kuitenkin sen suhteen, mitä tietoja omistajista kerätään, ja sisältyvätkö asekauppiaiden ja valmistajien varastot niihin. Komissio aikoo lisäksi selvittää, millä edellytyksillä kansalliset rekisterit voitaisiin kytkeä toisiinsa niin, että nopea tiedonvaihto etenkin hätätilanteissa olisi mahdollinen.

Miltä tämä vaikuttaa Suomesta katsoen?

Kuten edellä totesin, sisäministeriön liikkeelle laskemat tiedot ja huhut ovat synnyttäneet paniikkia harrastajakunnassa. Toisin kuin keskustelupalstoilta voi lukea, komissio ei ole esittämässä nettikaupan täyskieltoa, puoliautomaattisten kiväärien, erityisesti ns. "reserviläiskiväärien", täyskieltoa, sarjatuliaseiden täyskieltoa tai rajoituksia lipaskapasiteettiin. Amerikkalaistyyppistä assault weapon -lainsäädäntöä, jolla hyökättäisiin tiettyjä kosmeettisia ominaisuuksia kuten pistoolikahvoja, suujarruja tai liekinsammuttimia vastaan, ei liioin ole tiedossa.

Nähdäkseni komission esityksellä ei ainakaan tässä muodossa olisi kovin suuria vaikutuksia aseiden omistamiseen tai ammunnan harrastamiseen Suomessa. Kansalliset deaktivointimääräyksemme ovat jo nyt erittäin tiukat. Puoliautomaattiseksi muunnettuja entisiä sarjatuliaseita näkee jonkin verran reserviläis- ja practical-ammunnassa, mutta pääasiassa niissä käytetään puoliautomaattiseksi valmistettuja kivääreitä, joita ei voi muuttaa sarjatulitoimisiksi ja joita komission esitys ei näillä näkymin olisi koskemassa.

Pitkän aikavälin muutokset, esim. lupaehtojen ja asekategorioiden harmonisointi, sisältävät tietysti uhkakuvia, koska - kuten hyvin tiedämme - lobbaustyö kaikkien tuliaseiden kieltämiseksi jatkuu herkeämättä. Näistä asioista kannattaa kuitenkin keskustella vasta sitten, kun ne ovat ajankohtaisia.

Mitä tehdä?

Komissiosta annettiin ymmärtää, että oikea hetki vaikuttaa komissioon on tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Talossa tunnistetaan virkamiesosaamisen rajallisuus, ja siellä ei haluta tehdä huonoa esitystä vain siksi, että epäkohdista ei saatu palautetta ajoissa.

Ehdotan siis, että suomalaiset harrastajajärjestöt laatisivat kukin oman toimintansa näkökulmasta selkeän ja tiiviin (= a4 tai pari) lausunnon komissiolle evästykseksi. Olisi tärkeää, että lausunnoissa tuotaisiin esiin nimenomaan oman harrastuksen tarpeita, eikä lähdettäisi jyrisemään siitä, miten kaikki kiristykset ovat tarpeettomia. Sitä vaihtoehtoa ei tällä hetkellä ole, että mitään ei tehtäisi, koska sekä Eurooppa-neuvosto että Oikeus- ja sisäasiain neuvosto (JHA) ovat edellyttäneet komissiolta ripeitä toimia. Liioin ei kannata hyökkäillä sellaisia kiristyksiä vastaan, joita ei näillä näkymin kukaan ole ajamassa.

Jos ei halua asioida suoraan komission kanssa, lausunnot voi lähettää minulle. Kiikutan ne sitten suoraan oikeaan paikkaan.

Tämä kirje on julkinen, ja sitä saa lainata ja levittää haluamallaan tavalla.

Disclaimer

Tämä kirje viittaa keskusteluihin, joita käytiin ennen viimeperjantaisia terrori-iskuja Pariisissa. Kyseiset tapahtumat varmasti kasvattavat painetta toimia nopeasti. Lisäksi korostan, että kirjeessä luetellut toimenpide-ehdotukset ovat vasta ideoita. Kaikki niistä eivät välttämättä päädy lopulliseen, piakkoin annettavaan esitykseen. Toisaalta mukaan voi tulla uusia toimenpiteitä.


Tue Nov 17, 2015 3:57 pm
Profile
Nyt ne kissalan pojat tulee hakemaa pyssylöit pois! Mie näin kun ajovat jo tän talon ohi ja katselivat tähän suuntaan että koska uskaltaa tehdä rynnäkön.


Tue Nov 17, 2015 7:17 pm
User avatar

Joined: Fri Jan 09, 2015 10:02 am
Posts: 104
Onko tämä nyt jo se paljon puhuttu survivalistinen viitekehys?


Tue Nov 17, 2015 7:22 pm
Profile
User avatar

Joined: Tue Dec 30, 2014 5:11 pm
Posts: 2042
Mielestäni hyvinkin lähellä ellei peräti kyllä. Oma toimintavalmiuteni on kohdassa "kyllä", siksi ulkomaankomennus josta mainitsin toisaalla on tulossa kovin pahaan paikkaan: omia työkaluja ei saa mukaan, eikä kuittikamoja saa takaisin kotimatkalle.


Tue Nov 17, 2015 7:43 pm
Profile

Joined: Wed Jan 07, 2015 1:50 pm
Posts: 184
Ogver wrote:
ulkomaankomennus josta mainitsin toisaalla on tulossa kovin pahaan paikkaan: omia työkaluja ei saa mukaan, eikä kuittikamoja saa takaisin kotimatkalle.


Häh. Luulisi että ammattimaisessa eli sotilaskäytössä päästään jollain läpyskällä röntgeneistä läpi edelleen mukisematta. Asia tietysti erikseen jos "komennus" on firaabelihommia ;)

No joo toki ymmärrän, että yksityisen sektorin militaristisen ammatin harjoittajat tuossa on ensimmäisenä kärsimässä etenkin kansainvälisen liikkuvuuden suhteen.


Tue Nov 17, 2015 8:20 pm
Profile

Joined: Sun May 10, 2015 9:32 am
Posts: 686
Kieltämättä pahalta näyttää. Suomessa puolustusministeriö on tätä vastaan Jussi Niinistön johdolla. Samaten vastassa on sisäministeriö.
https://ukshootingnews.wordpress.com/20 ... -tomorrow/
Quote:
Theresa May urges Europe to adopt Britain's gun laws after Paris attacks

THERESA MAY will urge European countries to adopt Britain's tough firearms laws in the wake of the Paris terror attacks, as she warned the threat from violent jihadists was "evolving".

By GREG HEFFER, POLITICAL REPORTER
PUBLISHED: 18:41, Mon, Nov 16, 2015 | UPDATED: 18:46, Mon, Nov 16, 2015

941

182
Theresa MayGETTY
Theresa May has urged Europe to look at tougher firearms controls
The Home Secretary today detailed the Government's response to Friday's atrocity in Paris, which left 129 people dead following a series of gun and suicide bomb attacks.

Islamic State (ISIS) bosses have claimed responsibility for the night of horror in the French capital, with Mrs May telling the House of Commons the apparent preparedness of the strike meant Europe was now facing a different level of danger from the terror group.

In a statement, she told MPs: "The scale of this recent attack and the level of co-ordination and planning leaves us with little doubt that the threat is evolving."

The Home Secretary said she would be reviewing the UK's own response to firearms attacks but added that Britain's strict gun laws mean that assault rifles such as Kalashnikovs - as used in Paris - are not as big a threat.

RELATED ARTICLES
Cameron wages new campaign for MPs to back Syria airstrikes after...
Corbyn: I'm awaiting an explanation for why Jihadi John was killed
The scale of this recent attack and the level of co-ordination and planning leaves us with little doubt that the threat is evolving
Theresa May
Mrs May added that she will use an emergency meeting of European Union ministers to call for the wider implementation of severe firearms controls.

She said: "In light of events in France it is right that we should review our response to firearms attacks and we are doing so urgently to ensure any lessons are learned.

"The UK has some of the toughest firearms laws in the world.

"The sort of weaponry used in the attacks in Paris in January and those that appear to have been used last Friday are not readily available in the UK.

"We must therefore focus on tackling firearms entering and moving throughout the EU and ensuring we have the right capabilities at the UK border to detect firearms being smuggled in.

"This Friday I will attend an extraordinary meeting of the European Justice and Home Affairs Council where I will press the need for greater information sharing, passenger name records and action on firearms.

"In the UK we've seen tough legislation work so we want to see action taken to make a difference to the availability of firearms in Europe, especially assault rifles.

"It is imperative that Europe pulls together to defeat this threat."


Mr May also outlined plans to boost funding for Britain's intelligence services and airport security.

However, she appeared to dismiss the Prime Minister's earlier suggestion that the Government's Investigatory Powers Bill will be fast-tracked in the wake of the Paris attacks.

Mrs May said it was "important" the Bill gets "proper Parliamentary scrutiny" before it is passed.

Dubbed the 'Snooper's Charter' by critics, the Bill would allow police and security services to access the internet browsing history of everyone in the country.


Nyt on viimeinen aika alkaa ottaa yhteyttä sinne EU-edustajiin ihan vain kohtealiaalla maililla siitä että ei haluaisi reserviläisharrastuksen loppuvan.


Tue Nov 17, 2015 8:22 pm
Profile
Eliphaz wrote:
No joo toki ymmärrän, että yksityisen sektorin militaristisen ammatin harjoittajat tuossa on ensimmäisenä kärsimässä etenkin kansainvälisen liikkuvuuden suhteen.

Tätäkö se nyt on se vapaa työvoiman liikkuminen, hä? Se oli vain kaunis unelma.


Tue Nov 17, 2015 8:24 pm
Perheenisa wrote:
siitä että ei haluaisi reserviläisharrastuksen loppuvan.

Loppukoon sit, saatana. Jos kivääri haetaan pois niin saavat viedä samalla kyydillä sotilaspassinkin. Mie irtisanoudun sillo siit firmasta kokonaan.


Tue Nov 17, 2015 8:26 pm
User avatar

Joined: Tue Dec 30, 2014 5:11 pm
Posts: 2042
Eliphaz wrote:
No joo toki ymmärrän, että yksityisen sektorin militaristisen ammatin harjoittajat tuossa on ensimmäisenä kärsimässä etenkin kansainvälisen liikkuvuuden suhteen.

Juuri tämä. Turvatyöntekijät/yksityiset sotilastoimityöntekijät (PMC) jne. ovat äpärän osassa, mutta korvaus on senverran oiva että kyllä sen kestää :D

Huvittavaa kyllä toisaalta, yksi kaiffani tuli juuri A-maasta kotiin yhdysvaltoihin kantaen mukanaan M4 karbiinia, M9 pistoolia yms. taistelutarviketta mutta häneltä takavarikoitiin Leatherman "vaarallisena esineenä". Ihan kuin se tarvitsisi monitoimityökalua tappamiseen muutenkaan...

Miten tämä liittyy täyskieltoon? Siten että tästä saa perspektiiviä siihen miten järki ja suoritustasa eivät läheskään aina kohtaa toisiaan, siksi olen aidosti huolissani siitä miten tässä käy aselupien kanssa. Nuo luvat ovat ainoa asia jotka pitävät hyvinkin monen ihmisen lain ja järjestyksen puolella, ota ne pois niin huhhuh...


Tue Nov 17, 2015 9:06 pm
Profile
Näin. Jos oma koira puree eli laki ja järjestys kusaisee nilkoille niin sitä koiraahan pitää potkaista niin että kylkiluut napsahtaa.


Tue Nov 17, 2015 9:14 pm
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 242 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. ColorizeIt.